• 0452 424 00 99
  • fatsaosb@hotmail.com

OSB YATIRIMCI TALEP FORMU başvurusu

FATSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

 

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesinden yararlanmak istiyorum.

Şahsıma/Şirketimize, yapılacak yatırıma ve talep ettiğim/ettiğimiz parsele ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.

Gereğini arz ederim  

                                                                                                                        Tarih:

 

 

EKLER:

-Yatırım bilgi formu

-Üretim akış şeması ve açıklama raporu

 

 

 

 

Gerçek Kişi veya Yetkili Temsilcisinin Adı Soyadı ve İmzası

Tüzel Kişi ise Ticaret Unvanı, Kaşe ve Yetkili İmzalar

 

 

TALEP FORMU

YATIRIMCI BİLGİLERİ

ADI SOYADI/UNVANI

 

 

 

 

 

 

 

 

YERLEŞİM YERİ ADRESİ/KANUNİ ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON NUMARALARI

 

 

GERÇEK KİŞİ İSE T.C. KİMLİK NUMARASI

 

 

VERGİ SİCİL NUMARASI

 

 

ODA SİCİL NUMARASI

 

 

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ

TALEP EDİLEN PARSEL ADEDİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

 

 

ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU

 DİLEKÇE EKİNDE

 VERİLECEKTİR.

 

ÜRETİM MİKTARI (Yılık/Aylık)

 

 

KULLANILACAK SU MİKTARI (m3/ay)

 

 

KULLANILACAK ENERJİ MİKTARI (kwa/ay)

 

 

ATIK SU MİKTARI (m3/gün)

 

 

İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

 

 

FAALİYETE GEÇME TARİHİ

 

 

YATIRIM TUTARI

 

 

YATIRIMIN TAMAMLAMA SÜRESİ (Ay)

 

 

DİĞER HUSUSLAR

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

YATIRIM BİLGİ FORMU

 

BÖLÜM I

YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER

YATIRIMCI KURULUŞUN:

  1. Adı, soyadı veya unvanı:

 

2. Haberleşme adresi:

3. Telefon, faks no ve e-posta adresi:

4. Sermayesi: Ortaklar hisse oranı (%) esas sermaye/kayıtlı sermaye ödenmiş/çıkarılmış sermaye

a) Yabancı ortaklar  :

b) Yerli ortaklar       :  

 

 

                                   Toplam:100

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.Gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası:

 

6. Ortaklar hakkında bilgi:

(İsim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı özgeçmişi.)

7. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluşlar ve bankalar, adresler ve telefon numaraları:

8. Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları:

 

. Tüzel kişiler için yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin isimleri, adresleri, telefon numaraları:

 

BÖLÜM II

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

1. Yatırımın cinsi:.

2. Yatırımın konusu:

 3. Yatırıma başlama tarihi:

4. İşletmeye geçiş tarihi:

5. Yatırımın bitiş tarihi:

6. Öngörülen istihdam (kişi):

7. Projenin kapasitesi:

(Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.)

PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ

  1. Üretilecek mallar:

 

2. Projenin gerekçesi:

3. Projenin kısa anlatımı:

4. Üretim teknolojisi:

5. Çevreye etkisi:

 (Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir.)

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI

Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek toplam yatırım ve yıllara göre dağılımı tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.

1. Etüt ve proje giderleri: Yatırıma ait etüt ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim ve benzeri konularda yapılacak harcamalar bu kalemde dikkate alınır.

2. Bina inşaat giderleri: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere ilişkin binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere her bir harcama kalemi için metrekare ve birim değerlerde belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanır.

3. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri.

4. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesis ve benzeri servisler için gerekli makine ekipman giderleri ortaya konacaktır.

5. Montaj giderleri: Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar verilir. (Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin %6’sı kadar bir meblağ alınabilir.)

6. Taşıt araçları: Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, cins, miktar ve birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir.

7. İşletmeye alma giderleri: Deneme üretimine başlangıçtan itibaren kesin işletmeye geçişe kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.

8. Genel giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vesaire masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, personel eğitimi ve yönetim giderleri, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.

9. Diğer giderler: Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere çeşitli fon, vergi ve benzeri masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.

          

 

            TAMAMEN  BEDELSİZ  PARSEL  TAHSİS  SÖZLEŞMESİ

            1-TARAFLAR:

 

FATSA Organize Sanayi Bölgesi; “OSB”, bedelsiz tahsis yapılan Katılımcı” 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesi; “KANUN”, Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Tamamen veya kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik “YÖNETMELİK”  diye ifade edilmiştir.

            2- KONUSU:

Bu sözleşmenin konusu; İl ve İlçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak Bakanlar Kurulu Kararı İle belirlenen İl ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 9 uncu maddesinin öngördüğü istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için 3. maddede belirtilen parselin tahsisidir.

            3-PARSEL YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

            FATSA   OSB içindeki …………..metrekare yüzölçümlü,……   ada …….  parsel numaralı parsel, bu sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.
            Parselin yerini, taraflar; Bölgenin onaylı 1/1000 ölçekli parselasyon planı üzerinde imzalayarak belirtmişlerdir. Bölgenin parselasyon planı bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

            4- TAPU KAYDINA KONULACAK ŞERHVE ŞERHİN KALDIRILMASI:

            Bu sözleşmeye konu parselde,üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde ;tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında aşağıdaki şerh konulur.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 9 uncu maddesine göre …….. ada ….. parsel kayıtlı taşınmazı devir alan gerçek veya tüzel kişiler ,söz konusu Kanun ve bu Kanun uygulanması ile ilgili çıkarılan Yönetmelik ile taahhütnamede belirtilen devir amaç ve koşullarına uymak zorundadır.Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemez,haczedilemez,ipotek edilemez,teminat verilemez. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez.” 

            Kanun, OSB uygulama Yönetmeliği,Yönetmelik,Yatırım Taahhütnamesi ve bu Sözleşmedeki şartlara uygun olarak yatırımın en az on kişilik istihdam sayısı üç ay üretim yapmasından sonra ;katılımcı,OSB’den tapu kayıtlarındaki şerhin kaldırılmasını isteyebilir.

            OSB’ce yapılan inceleme ve denetim sonucunda,şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, OSB’nin talebi üzerine tapu kayıtlarından şerh kaldırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                        

            5-YATIRIM VE İSDİHDAM KOŞULLARI:

            Katılımcı; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 108 inci maddesi kapsamındaki süre ve yatırım şartları ile en az on kişilik istihdam sayısını sağlayarak üretime geçmek zorundadır.Ancak, Katılımcının yatırımın yüzde seksenini tamamlamasına karşın üretime geçmemesi halinde katılımcının talebi üzerine,OSB tarafından en fazla bir yıla kadar ek süre verilir.

 

 

 6- DEVREDİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ VE GERİ ALINMASI:

OSB tarafından katılımcının Kanun,OSB Uygulama Yönetmeliği,Yönetmelik ve Yatırım Taahhütnamesi ve bu sözleşmedeki şartlara uymadığının veya yönetmelikte belirtilen mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımını tamamlamadığının tespiti halinde,hangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir.Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin OSB’ye intikal eder,bundan dolayı katılımcı veya üçüncü kişiler herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.Ancak öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli,yeni katılımcı tarafından önceki katılımcıya ödenir.Bu ödeme,OSB’ce sağlanır.

            7-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

            Bölgede altyapı ile ilgili hizmetler bitirilmeden önce yapılmış olan tesislerin iptali, değiştirilmesi, tadili ve genel projeye uygun hale getirilmesi gibi hususlardan dolayı Yatırımcı hiçbir bedel yada hak talep etmeksizin OSB’nin kararlarına aynen uymayı kabul eder.

            Katılımcı projesini tasdik ettirmeden ve OSB’nin iznini almadan inşaata başlayamaz. Bu hususta Yönetmelik ve İmar Kanununun bütün hükümleri Katılımcı tarafından yerine getirecektir.

            Katılımcı; inşaatını OSB tarafından verilen ruhsata aykırı yapamaz, yapının mevzuata ve plana aykırı yapıldığının tespit edilmesi durumunda OSB ce uygulanacak her türlü cezai müeyyideyi kabul eder.

            OSB;  bölgede inşa edilen tesisleri kurup, işletmelerini sağlayabilecek ekonomik ve teknik bir ortamın oluşumundan başlamak üzere, üretilen mal ve hizmetlerin, saptayacağı tarifelerle Katılımcının ve bölgedeki diğer katılımcıların birleşik yararlarına sunacağını kabul ve taahhüt eder.

            OSB altyapı inşaatı tamamlandığında katılımcı  ile elektrik, içme ve kullanma suyu ve diğer altyapı hizmetlerinin kullanımı için ayrı bir satış sözleşmesi yapabilir. Bu sözleşmelerin  hükümleri; Katılımcının kurulu gücünü, tüketimini veya kirlilik miktarını esas alarak düzenlenir. Katılımcı anılan sözleşmeler hükümlerine ve buna bağlı OSB uygulamalarına, Yargı kararı ile durdurulmadığı yada iptal edilmediği sürece uymak zorundadır. 

            8- HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKININ KALDIRILMASI:

            Katılımcı, bölgedeki işletmesinde; prensiplere, özellikle bu sözleşme ve eklerinde uymayı taahhüt ettiği esaslara ve yüklenimlere aykırı düşen hareketlere OSB tarafından süre tayini suretiyle yapılacak yazılı bildirilere rağmen devamda ısrar ettiği takdirde; OSB, Yatırımcının tesis ve işletmelerinin bölge genel tesislerinden üretilen veya iletilen su, elektrik, doğalgaz ve yol, kanalizasyon v.b. genel hizmetlerden yararlanmasından kısmen veya tamamen yoksun bırakacak önlemleri alır ve uygular.

            9. MEVZUATA UYMA ZORUNLULUĞU:

            Taraflarca bu sözleşme hükümleri, hiçbir surette Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler hükümlerine ve bunların değişikliklerine aykırı bir biçimde yorumlanamaz.

 10.YÖNETİM AİDATLARI VE DİĞERMASRAFLAR:

            Katılımcı OSB tarafından belirlenen yönetim aidatlarını hizmetlerden yararlanmadığı gerekçesi ile ödemekten kaçınamaz. 

            Devir ve tapuya ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve katılma payı ile diğer masraflar yatırımcı tarafından karşılanır. 

            11. TEBLİGAT VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

            Katılımcı bu sözleşmede belirttiği adresini, OSB’ye yazılı bildirimde bulunarak değiştirmediği sürece, OSB’nin bu adrese yapacağı tebligatları kendisine ulaşmış kabul eder. 

            Uygulamada çıkacak anlaşmazlıkların çözümü bölge yönetim kurulu kararıyla sağlanacaktır. Bu surette çözümün mümkün olmaması halinde anlaşmazlıkların çözümünde  FATSA  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

            12- SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE GEÇERLİLİK:

            12 Maddeden oluşan bu sözleşme, tarafların anlaşması sonucu  iki tanık huzurunda tanzim ve imza olunmuştur.

            Katılımcının şahıs olması halinde; kimlik belgesi ve imza sirküleri, adi ortaklık ise ortaklık mukavelesinin bir nüshası ve imza sirküleri, Şirket ise yetki belgesi ve imza sirküleri, sözleşmeye  eklenecektir.
 

 

 

          YATIRIMCI:                                                                                OSB:

                                                                                                                                                                                                                       (Temsil ve İlzama yetkili imzalar)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

TANIK:                                                                                                  TANIK:

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ

 

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici     9 uncu maddesine istinaden FATSA Organize Sanayi Bölgesi tarafından     ada     parsel yatırımcıya tahsis edilecektir.

MADDE 2- YATIRIMCININ ADI SOYADI VEYA TİCARET UNVANI:

MADDE 3- PARSELİN TAHSİS VE TESLİM TARİHİ:

MADDE 4- YATIRIMIN KONUSU:

MADDE 5- YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ:

MADDE 6- YATIRIMIN FAALİYETE GEÇECEĞİ TARİH:

MADDE 7- İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI:

MADDE 8- İSTİHDAM DARALTICI PLAN VE PROJE TADİLATI YAPMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı, istihdamı daraltacak plan ve proje tadilatına gidemez.

MADDE 9- İNŞAAT VE İŞLETMENİN KONTROLÜNE İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı yatırımının başlangıcından itibaren üretim aşamasına kadar organize sanayi bölgesi ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının her türlü takip ve denetiminde gereken her türlü kolaylıkları göstermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

MADDE 10- MASRAFLARI KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı, tahsis edilen parsel üzerine ipotek konulması veya kaldırılması ile tapuya ilişkin diğer işlemlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, katılma payı ve katkı payı gibi diğer masrafları karşılamak zorundadır.

MADDE 11- TAHSİSLERİN İPTALİ

Yatırımcının, iflas hali dahil yatırıma devam etmediğinin, mücbir sebepler hariç organize sanayi bölgesi tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının, bedelsiz olarak tahsis edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda, 4562 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında, ilgili mevzuatta ve bu taahhütnamede belirtilen şartlara uymadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın, Organize Sanayi Bölgesi yetkili organları tarafından yapılan parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımının en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenir. Bu ödeme organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince sağlanır.

MADDE 12- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı, inşaat sırasında bulunacak olan taşınır kültür varlıklarını mülki amirliklere bildirmek zorundadır.

MADDE 13- DİĞER HÜKÜMLER

Bu taahhütnamede yer almayan hususlarda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

YUKARIDAKİ ESAS, KOŞUL, KURAL VE YÖNTEMLERE UYACAĞIMI VE YERİNE GETİRECEĞİMİ, YATIRIM BİLGİ FORMUNDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU TAAHHÜT EDERİM.