www.fatsaosb.com.tr

KVKK Metni


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu FATSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Müdürlüğümüz yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Müdürlüğümüz yetkilileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz, ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla Müdürlüğümüzün meşru menfaati ve mevcut hukuki ilişkiler bakımından sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz Müdürlüğümüz tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir: 

  1. Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, 
  2. Ticari faaliyetlerin ve sözleşme ilişkilerinin sürdürülmesi, 
  3. Talep ve şikayetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması, 
  4. Müdürlüğümüz hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, 
  5. İleride doğabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi, 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Müdürlüğümüz ilgili birimlerince işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren haller istisna olmak üzere üçüncü bir kişi ile bahsi geçen kişisel veriler paylaşılmamaktadır. 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ’e uygun olarak ve/veya Müdürlüğümüzün www.fatsaosb.com.tr  adresinde bulunan Veri Sahibi İlgili Kişi KVK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle tarafımıza bildirebilecektir.